“સ્વસ્થ માતા તો સલામત બાળ”

“સ્વસ્થ માતા તો સલામત બાળ”

માનવ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા “સ્વસ્થ માતા તો સલામત બાળ” કાર્યક્રમ કુંવાર ગામ ખાતે ઉજવવામાં આવ્યો. સહયોગી સંસ્થા તરીકે નવજીવન ડૉક્ટર હાઉસ, આરોગ્ય વિભાગ સાણંદ અને આઈ. સી. ડી. એસ. સાણંદના જોડાયા. સાણંદ તાલુકાના ૧૭ ગામની ૩૦૭ જેટલી સગર્ભાઑને આવરી લેતો ” સ્વસ્થ માતા તો સલામત બાળ” કાર્યક્રમનો બીજો બુધવાર કુંવાર ગામ ખાતે ઉજવવામાં આવ્યો. આ ગામની ૨૧ સગર્ભા બહેનોનું આરોગ્ય […]

ब्लड केम्प

ब्लड केम्प

       कोरोना के समय स्कूली बच्चो को जब खून की कमी की समस्या आई खास कर थेलेसेमिया से पीड़ित तब मानव सेवा ने सानंद टीचर एसोसेशियन की मदद से रेड क्रॉस के लिए ब्लड केम्प का आयोजन किया।  कोरोना के समय ब्लड डोनेट करने वाले काफ़ी कम होने लगे थे जिसकी वज़ह से थेलेसेमिया जैसी कई बीमारी से पीड़ित बच्चो […]

प्रसूता महिलाओ को  पौस्टिक आहार

प्रसूता महिलाओ को पौस्टिक आहार

दिनाक : ७/१२/२०२०               सानंद के दूर दराज़ गाँवो में जब भी कोई बीमार होता है तो इस के लिए सानंद सीविल हॉस्पिटल आशीर्वाद के रूप में उभरकर सामने आती है।  सानंद तहसील में ज़्यादातर कृषि पर निर्भर रहने वाले लोग रहते है ख़ास तौर पर सानंद नल सरोवर के विस्तार में ख़फ़ी ऐसे किसान मिल जाएगें।  वर्तमान समय में […]

Education through YOGA

Education through YOGA

        Yoga Education. Education takes place when, the person is open to any new learning experience at any age, time and place with an open mind. The Yoga Education is based on four aspects – Bhavas or attitudes: Dharma (Duty and Discipline), Jnana (Knowledge), Vairagya (Detachment) and Aishvarya (Self-realization).Manav Seva did arrangement of the Yoga teacher in 17 school of […]

EYE Checkup camp

EYE Checkup camp

Eye checkup camp was organized with the support of the BOSCH India foundation. People from nearby villages of the Sanand area took advantage of this a day camp activity. Some of the names of these villages are Vanaliya, Nani Kishol,Govinda,Lilapur,Khicha,Ranmalgadh,Moti kishol,Pava,Lekhamba and Kundal. Manav Seva Trust organized a transport facility for the villagers to reach at the venue. Manav Seva […]